ای خدا مهدی نیامد...

جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد

چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد...

/ 1 نظر / 9 بازدید
آن ذره که به حساب ناید مائیم...

ز بس که پرده عصیان گرفته چشمم را تو در کنار منی، من تو را نمی بینم...