امان از هجر بی پایان مهدی...

امان از هجر بی پایان مهدی


غروب جمعه و هجران مهدی


امان از آن زمانی که بیفتد

به روی نامه ام چشمان مهدی

 

/ 1 نظر / 11 بازدید