نوکر رخ ارباب نبیند سخت است...

شب اگر روح مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ما نوکر و ارباب توئی مهدی جان

نوکر رخ ارباب نبیند سخت است

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
عطرسیب

خدا کند که بیایی هنوز منتظرم و تا زمان ظهورت سلام دلبر من

فاطمه

ای آخرین توسل سبز دعای ما آیا نمیرسد به حضورت دعای ما؟ شنبه،دوباره شنبه، دوباره سه نقطه چین… بی تو چه زود میگذرد هفته های ما