/ 2 نظر / 67 بازدید
آن ذره که به حساب ناید، مائیم...

انتظار دیدنت را چشم میشوم و بوسیدنت را لب گوشم از روی زنگ دست برنمیدارد کفش هایم هِی رو در ِ حیاط جفت میشوند... به این گمان که تو ناگهان ...

حمیده

وااااقعا.........چرا؟؟؟؟!!!!![شرمنده][شرمنده][شرمنده]