تقدیم به آقای خوبم...

در دیار ما که هر کالا به هر جا در هم است

خوب و بد، معیوب و سالم، زشت و زیبا در هم است

گر خریداری کند کالای خوب از بد جدا

با تشر گوید فروشنده که آقا در هم است

مهدیا!

یاران خوبت را مکن از بد جدا

رو سیاه و رو سفیدش جان مهدی در هم است...

/ 0 نظر / 8 بازدید