شرمنده ام...

آقا جان...

فقط می توانم بگویم که شرمنده ام...

خیلی خیلی شرمنده ام!

/ 2 نظر / 9 بازدید
عطرسیب

به کوچه های عبورت سلام دلبر من به لحظه های حضورت سلام دلبرمن به هر که نام تو را عاشقانه می خواند به عاشقان ظهورت سلام دلبر من

عطرسیب

ک‌ شب رسد که شام فراقت سحر شود خورشید عارضت، ز حرم جلوه‌ گر شود با طول غیبتت، نشود کم، امید ما این روزگار تلخ، زمانی به سر شود